Menu

FAQ

Waarom heeft Timon, als gesubsidieerde instelling, giften nodig?

Een deel van Timons werkzaamheden komt niet in aanmerking voor subsidies. Dat betreft vooral de kosten die verbonden zijn aan de inzet van vrijwilligers in de zorg voor jongeren. De professionele werving, selectie, begeleiding en training van vrijwilligers worden uit giften betaald. Evenals de huur en inrichting van de gezamenlijke ruimten waar maaltijden en activiteiten van jongeren en vrijwilligers plaats vinden.

Is Timon door de Belastingdienst erkend als ANBI?

Ja, Timon is een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt dit nagaan via www.anbi.nl. Uw giften aan Timon zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Hoeveel procent van de inkomsten uit fondsenwerving wordt besteed aan de doelstelling?

In 2013 ontving Timon bijna € 600.000 aan bijdragen (giften, kwijtscheldingen en bijdragen in natura). Dat jaar werd ruim € 60.000 uitgegeven aan de afdeling Relatiebeheer.

Van de giften wordt dus slechts ongeveer 10% besteed aan relatiebeheer en gaat 90% naar de doelstelling.

Waarom heeft Timon geen CBF- of RfB- keurmerk?

Timon heeft in het recente verleden de toelatingsprocedure voor het CBF-keurmerk grotendeels doorlopen. Om verschillende redenen hebben wij (in overleg met het CBF) gemeend dat de kosten en inspanningen van een keurmerk niet opwegen tegen de baten:

a. De status van Timon als fondsenwervende organisatie is onvoldoende volgens het CBF vanwege het beperkte aandeel van de inkomsten uit fondsenwerving op onze totale begroting.

b. De kosten van het verkrijgen en voeren van een CBF-keurmerk zijn aanzienlijk en staan niet in verhouding tot het totaal aan jaarlijkse inkomsten uit giften.

c. Een deel van onze inkomsten uit giften is structureel: de deelnemende kerken geven jaarlijks een vaste, vrijwillige bijdrage. Hiervoor hoeft niet geworven te worden en de verantwoording gebeurt binnen de relatie die wij actief met hen onderhouden. Een keurmerk heeft hierbij geen meerwaarde.

d. De CBF-criteria voor verantwoording middels een jaarverslag bleken moeilijk te combineren met andere externe criteria vanuit onze subsidieverstrekkers. De inspanningen en kosten voor een apart jaarverslag volgens CBF-normen zou niet in verhouding staan tot het percentage van onze begroting waar dit betrekking op zou hebben.

e. Ook het keurmerk van de RfB hebben we onderzocht. Hiervan hebben we afgezien vanwege de relatieve onbekendheid van de RfB, met name bij de grote, seculiere fondsen. Voor deze laatste blijkt het overigens nooit een bezwaar te zijn dat wij geen keurmerk hebben. Ons jaarverslag geeft hen voldoende inzicht in onze (financiële) bedrijfsvoering.

Ik wil Timon graag opnemen in mijn testament, heeft u hierover meer informatie?

We zenden u graag onze speciale folder over nalaten aan Timon toe. U kunt deze aanvragen bij onze relatiebeheerder Willem Altena: w.altena@timon.nl of 030-6940070.

Ik wil graag een periodieke schenking doen aan Timon, hoe werkt dat?

Voor een periodieke schenking, die volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, volstaat een overeenkomst tussen u en Timon. Download hier de standaardovereenkomst, vul deze in en zend hem naar Timon Centraal Bureau, t.a.v. Hans Alblas, Postbus 462, 3700 AL te Zeist.

Contact

Timon Centraal Bureau

Bezoekadres
Laan van Vollenhove 32 09
3706 AR Zeist

Postadres
Postbus 462
3700 AL Zeist

Centraal Bureau: 030 - 694 00 70
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462 Amsterdam: 020 - 676 49 50
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist Rotterdam: 010 - 751 96 22