Menu
21-09-2021

Reactie ‘Geldstromen in de jeugdzorg’ van Follow The Money

Zaterdag 18 september 2021 publiceerde Follow The Money een uitgebreid artikel over geldstromen in de jeugdzorg. Daarin worden organisaties met elkaar vergeleken, zowel stichtingen, bv’s alsook eenmanszaken etc. Het gaat om de periode 2017-2019, waarin zowel een rangschikking van organisaties met een verlies als met een winst over die periode worden weergegeven. Timon staat in de categorie stichtingen met positieve rendementen op de zesde plaats. Wie doorklikt op de link onder deze top 10, leest daar de reacties van de genoemde organisaties waaronder die van Timon. Hieronder geven we een aanvullende reactie van Timon op het feit dat wij op deze zesde plek staan; onderaan dit bericht staat ook de weergave van onze reactie zoals die in het artikel van Follow The Money is opgenomen.

Allereerst: Timon vindt het prima dat FTM de jeugdzorg “onder de loep” neemt, cijfers inzichtelijk maakt en onderzoekt of jeugdzorggelden goed besteed worden. Onderzoek en publicatie houdt ons allen scherp.

Gezonde marge
We zijn tevreden dat we in de top 10 staan van stichtingen met een positief rendement, aangezien onze cijfers laten zien dat we een gezond financieel beheer voeren. Te lezen is dat onze bedrijfswinst over de periode 2017-2019 gemiddeld 3,35% is. Dat is precies waar we ook in financieel opzicht op sturen: een netto marge tussen de 2%-4%. We tonen hiermee aan dat we geen exorbitante winst maken, maar wel jaar na jaar sturen op een gezonde marge. Naar blijkt is die gezonde marge lang niet voor alle stichtingen een vanzelfsprekendheid. Deze marge is nodig om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen, te innoveren en risico’s op te vangen. De jeugdzorgsector is er een van aanbestedingen en (korte) contracten, wat zorgt voor grote financiële risico’s voor Timon. Een verloren aanbesteding moeten we kunnen opvangen. Het gebeurt steeds vaker dat je als organisatie een aanbesteding geheel wel of geheel niet binnenhaalt. Het onderzoek gaat over 2017-2019. Als we naar de cijfers van de volgende drie jaarsreeks kijken, 2018 – 2020, dan is de netto marge gedaald naar 1,94% over die periode; het rendement in 2020 bedroeg 3,3%. De opbrengsten zijn dus verhoudingsgewijs harder gegroeid dan het netto resultaat.

Een uitzonderlijk jaar: 2017
2017 was voor Timon een uitzonderlijk jaar; alleen in dat jaar lag ons rendement hoger dan de bandbreedte waar we naar streven (2 tot 4 procent). Timon heeft toen vastgoed verkocht, kreeg nagekomen opbrengsten van eerdere jaren en in dat jaar groeide Timon hard, wat een grote wissel trok op de ondersteunende afdelingen. In de jaren erna is er meer personele capaciteit aangenomen, waardoor de loonkosten zijn gestegen en de marge afnam.

Weerstandsvermogen
In het artikel wordt gesproken over een gewenst weerstandsvermogen van 15%; Timon streeft naar een weerstandsvermogen van 25%. De 15% is meer gangbaar voor langdurige zorg, gezien de continuïteit in financiering onder de zorgverzekeringswet, of de wet langdurige zorg en de NZA die landelijk de tarieven vaststelt. Timon hanteert 25%, onder meer omdat iedere gemeente andere tarieven hanteert, we veel kortlopende contracten hebben en we met de huidige vorm van contractering door gemeenten een buffer nodig hebben voor het geval we soms niet gegund worden; dat kan namelijk ook forse frictiekosten opleveren. Steeds vaker wordt ook slechts 1 partij gegund, waardoor dit risico om niet gegund te worden alleen maar groeit. Het weerstandvermogen is eind 2020 ruim 21%. Ter vergelijk: in 2017 bedroeg dit 26%.

Nog vragen?
Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Antine Alderliesten, beleidsadviseur communicatie van Timon via (06) 15443497.

Uit: ‘Geldstromen in de jeugdzorg’ door Follow The Money d.d. 18 september 2021

6. Timon Groep

Bedrijfswinst 2017 tot en met 2019: € 4.224.573
Bestuurders: Hannie Olij en Arie Vorstelman
Plaats: Zeist
Percentage jeugdzorgomzet (2019): 70,45%
Zorg: Begeleid wonen, pleegzorg, crisisopvang, begeleiding
Winstpercentages: 3,56% (bruto), 3,36% (netto)

‘Het aantal cliënten groeit harder dan het rendement. We gaan uit van een rendement van 2 tot 4 procent,’ zegt bestuurder Arie Vorstelman. ‘Dat is nodig om effectieve zorg te verlenen, te innoveren en risico’s op te vangen. De jeugdzorgmarkt is er een van aanbestedingen en korte contracten. Een verloren aanbesteding moet je kunnen opvangen. Ons weerstandsvermogen daalt elk jaar een beetje. 2017 was met een rendement hoger dan 2 tot 4 procent voor ons uitzonderlijk. In dat jaar verkochten we vastgoed, kregen nagekomen opbrengsten van eerdere jaren en we groeiden hard, wat een grote wissel trok op de ondersteunende afdelingen. In de jaren erna kwam er meer ondersteuning, waardoor de loonkosten stegen en de winst afnam.’ Hij schetst de complexiteit: Timon heeft nu contracten met ruim de helft van de jeugdzorgregio’s, en 36 raamovereenkomsten met 167 gemeenten. ‘We moeten oppassen dat we in Nederland niet doorslaan in marktdenken en aanbestedingen. Sommige gemeenten willen met minder organisaties contracten afsluiten en zoeken steeds vaker een consortium, dat een integrale aanpak kan bieden. Dit vraagt om samenwerken met andere zorgaanbieders, wat veel tijd en geld kost. Dit doen we liever op regionaal niveau dan op lokaal niveau. Specialistische jeugdzorg vraagt een grotere schaal dan die van een individuele gemeente. Verder zien we een ontwikkeling dat steeds meer gemeenten uit de regionale inkooporganisatie stappen. Dat betekent dat we nog meer contractpartijen krijgen.’

jeugdzorg
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail