Menu
16-03-2020

Timon maatregelen rond coronavirus

Zondag 15 maart zijn door de ministers Slob en Bruins verregaande maatregelen afgekondigd die gelden tot en met 6 april 2020. Deze buitengewone situatie vraagt om passende maatregelen. De directie van Timon heeft daarom diverse besluiten en kaders vastgesteld die vanaf maandag 16 maart ingaan.

Timon continueert haar zorg waar mogelijk, ook in deze situatie zullen we de hoogst mogelijke kwaliteit van hulp bieden, en er zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Juist nu, maar wel ook op een manier waarop we de richtlijnen volgen en onze medewerkers en cliënten waar mogelijk beschermen. Dit vraagt aandacht en creativiteit van alle betrokkenen.

Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is het sluiten van onze locaties niet nodig als jongeren of medewerkers geen klachten hebben: we continueren te allen tijde onze zorg. Dat houdt in dat onze kleinschalige woonvormen gewoon geopend zullen blijven. Timon heeft protocollen en scenario’s beschreven bij (vermoeden van) coronabesmetting bij kinderen, jongeren, gezinnen of personeel en volgt RIVM en GGD richtlijnen. Verder is er een aantal maatregelen waar wij ons als zorginstelling aan houden:

Maatregelen

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij ambulante hulp en pleegzorg I Waar de veiligheid dit toelaat, verleent Timon vanaf 16 maart t/m 3 april zoveel als mogelijk hulp op afstand: telefonisch, dan wel via beeld bellen. In het eerste contact wordt expliciet gevraagd of je toestemming verleent voor deze hulp op afstand. Wanneer de veiligheid van cliënten mogelijk in het geding is worden ook huisbezoeken gedaan. E.e.a. wordt gewogen met de betrokken hulpverlener.

  Met pleegouders wordt contact gezocht of ze vragen hebben, we informeren hen actief over de maatregelen bij corona.

  Met jongeren van 17 jaar ouder worden telefonisch concrete afspraken gemaakt over hoe ze nu zelf een zinvolle dag-invulling regelen. Per jongere wordt ingeschat of het nodig is om voor extra ondersteuning langs te gaan bij de jongere.

  Als er toch een huisbezoek nodig is en een ouder/verzorger of zijn/haar kind, dan wel de jongere, heeft verkoudheidsklachten en/of koorts, dan vragen we je nadrukkelijk om je begeleider van Timon direct te informeren. Uiteraard zullen Timon medewerkers dat ook doen.

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij Ambulante Spoedhulp I De hulpverleners die Ambulante Spoedhulp gaan juist WEL langs bij de gezinnen die zij hulp bieden. Voor een inschatting van (veiligheids)risico’s is beoordeling van de situatie ter plaatse nodig. Voordat de hulpverlener langsgaat, vindt telefonisch contact plaats om te beoordelen of de gezondheidssituatie in het gezin het toelaat dat de hulpverlener langs gaat.

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren bij 24-uurszorg, dan wel bij woonlocaties I Als gezegd: onze locaties blijven gewoon open, hulp vindt doorgang als gebruikelijk. Nu de jongeren overdag niet naar school gaan, zal Timon extra medewerkers inzetten en jongeren begeleiden bij een zinvolle dag-invulling. Op locaties waar jongeren wonen, wordt alleen nog in kleine groepen van minder dan 10 personen gezamenlijk gegeten. Bezoek wordt beperkt en bezoekers wordt gevraagd naar hun gezondheid.

 • Medewerkers I Onze medewerkers vallen onder zorgpersoneel. Daarom geldt dat als een medewerker verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten) heeft mét koorts deze medewerker thuis blijft en onmiddellijk telefonisch contact opneemt met het centrale meldpunt dat hiervoor is ingericht.

 • Kantoormedewerkers I Medewerkers van de Bedrijfsondersteunende diensten werken zoveel mogelijk thuis, teamoverleg gebeurt zoveel als mogelijk via telefoon of beeld bellen.

 • Groepstrainingen en bijeenkomsten I Voor trainingen en bijeenkomsten voor grote groepen wordt t/m 6 april naar alternatieven met 1-op-1 begeleiding gezocht of afgezegd/verplaatst. De informatieavonden voor pleegzorg gaan tot die tijd niet door.

  - Kinderen uit de Knel: Deze therapie verplaatsen we, vanwege de aard van deze training in groepsverband. Per situatie zal de gedragswetenschapper beoordelen welk alternatief kan worden ingezet om begeleiding te continueren. Uitgangspunt is dat de hulpverlening individueel wordt voortgezet totdat er weer groepsbijeenkomsten mogelijk zijn.
  - Verbindend Gezag: De oudergroepen worden omgezet in individuele begeleiding totdat er weer groepsbijeenkomsten mogelijk zijn.
  - Ouderschap Na Scheiding: Per situatie beslist de gedragswetenschapper of, en zo ja, welk alternatief kan worden ingezet om begeleiding te continueren. Uitgangspunt is dat de hulpverlening wordt voortgezet.

 • Schoonmaak en hygiëne I We hebben op al onze locaties voorzorgsmaatregelen genomen op gebied van schoonmaak en hygiëne. Daarnaast letten we extra goed op persoonlijke hygiëneregels: we wassen onze handen regelmatig, gebruiken papieren handdoeken, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, we schudden geen handen, gebruiken papieren zakdoekjes en zijn zorgvuldig in de omgang met andere personen (afstand, contact beperken). We vragen iedereen hier ook op te letten.

Informatie voor gemeenten en opdrachtgevers
Timon neemt haar zorgplicht uiterst serieus en de zorg aan onze cliënten wordt waar enigszins mogelijk gecontinueerd. Wel nemen wij bovengenoemde maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren. Waar nodig breiden wij de dienstverlening uit om jongeren die niet meer naar school kunnen te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Timon.

Timon volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het coronavirus. Er is een apart team geformeerd dat protocollen heeft opgesteld, maatregelen neemt en hierover communiceert. Wij handelen op basis van de informatie van RIVM en GGD. Wij hopen op deze manier het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken.

Volg timon.nl voor nieuws

Houd voor de laatste ontwikkelingen de komende tijd onze website www.timon.nl in de gaten. Hier zullen wij regelmatig het laatste nieuws plaatsen.

Zijn er nog vragen? Stel deze aan jullie gebruikelijke contactpersoon bij Timon.

Timon maatregelen rond coronavirus
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail