Menu
02-11-2022

Werkbezoek VWS na het delen van zorgen door medewerkers Timon

Daan en Bas zien in hun werk op de Crisisopvang van Timon in Zeist met pijn in hun hart hoe jongeren niet altijd de hulp krijgen die noodzakelijk is. Ze ondernamen actie en zochten contact met het ministerie van VWS. Tijdens een telefoongesprek werden ze blij verrast door Marieke Kleiboer, directeur Jeugd van VWS, die spontaan voorstelde een keer langs te komen bij de Crisisopvang.

Tijdens dit bezoek op 27 oktober werden zowel bestuurlijke visies als aanbevelingen vanuit de dagelijkse praktijk uitgewisseld door Daan, Bas, bestuurder Hannie Olij van Timon en nog een aantal Timon-collega’s met Marieke Kleiboer en Wendela Kuper (lid Managementteam) van de directie Jeugd van VWS. Daan en Bas haalden een aantal schrijnende praktijkvoorbeelden aan van jongeren die maandenlang in de Crisisopvang verbleven - en daardoor al die tijd nog geen diagnostiek of behandeling kregen - omdat er geen passende vervolgplek in een residentiële setting te vinden was. Deze jongeren zijn tot nu toe iedere keer afgewezen voor een behandelplek, omdat de betreffende voorziening zegt de problematiek niet aan te kunnen. Terug naar huis is al helemaal geen optie, omdat dat “thuis” er vaak helemaal niet meer is.

Het devies van Bas voor VWS: “Neem altijd de kinderen met de zwaarste problematiek als uitgangspunt! Dat zijn de kinderen waar jeugdhulp voor bedoeld is en waarvan we zien dat er juist voor hen geen geschikte hulp op tijd beschikbaar is. Ook is het nodig dat er inzicht komt in waar er residentiële plekken beschikbaar zijn. Zodat we organisaties die zich hebben gecommitteerd voor bepaalde zorg erop kunnen aanspreken die hulp ook daadwerkelijk te bieden - en niet alleen te kiezen voor de ‘lichte’ gevallen.” Bestuurder Hannie vult aan: “Er zijn grotere jeugdzorgregio’s nodig om met elkaar te zorgen voor een dekkend zorglandschap. De provincie Utrecht telt zes jeugdzorgregio’s met elk weer zijn eigen werkwijze en afspraken en ook met zijn eigen gecontracteerde ketenpartners. De crisisopvang biedt plaats voor jongeren uit deze zes jeugdzorgregio’s. Hierdoor moeten we voor elk kind weer een andere lijn volgen en komt er bijvoorbeeld bij de Crisisopvang voor elke jongere weer een andere GGZ-partner langs. Timon ziet dat dit niet werkt in het belang van het kind. Ook bij residentiële hulp is integrale samenwerking met andere expertises zoals GGZ en LVB essentieel.” Daan vult aan: “Zorg ook dat er iemand is die regie neemt voor een kind; daar ontbreekt het vaak aan als de ouder die regie niet meer kan pakken. Door de verschillende verwijzers, verschillende jeugdzorgregio’s, verschillende werkwijzen van wijkteams en de vele ketenpartners is het risico dat niemand in de loop der tijd meer zicht heeft op hoe het gaat met het kind en weet wat het kind nodig heeft.”

Van gesloten naar open
Het gesprek ging vervolgens over de voorgenomen af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Daan: “Het is een mooi streven om zoveel mogelijk open jeugdhulp te bieden, maar soms is gesloten jeugdhulp toch echt noodzakelijk. In dat geval moeten we het wél inzetten zoals het oorspronkelijk is bedoeld: als interventie, voor korte tijd.” Bestuurder Hannie geeft VWS mee dat de focus vanuit de overheid nu geheel ligt op de ombouw van de gesloten jeugdhulp naar open en kleinschalig. “Organisaties zoals Timon zijn juist al expert in open jeugdhulp in de wijk en bieden herstel van het gewone leven. Juist ook de open jeugdhulporganisaties hebben extra middelen én tijd nodig om deze transformatie goed te laten verlopen. Alleen dan kunnen we deze jongeren straks met open armen en met de juiste hulp op maat ontvangen.“ VWS hoort dit signaal en neemt dit ook mee in de verdere ontwikkeling van de beleidsplannen.

Onderscheid
Marieke Kleiboer lichtte tijdens het werkbezoek toe met welke uitdagingen de Directie Jeugd van VWS te kampen heeft, zoals de enorme groei in kosten van de Jeugdzorg en de bezuinigingen waar de jeugdhulp nu voor is gesteld. Ook schetste ze beknopt de intentie en plannen van Directie Jeugd. “We moeten onderscheid maken in opvoedvraagstukken die gewoon bij het ouderschap horen; die ouders zelf kunnen aanpakken door bijvoorbeeld contact met lotgenoten te hebben of een workshop te volgen. Anderzijds moeten we er met jeugdhulpverlening gewoon zijn waar het echt nodig is. En dat zul je beter met elkaar moeten organiseren.”

Vervolg
Met aandacht werd de volle twee uur naar elkaar geluisterd, doorgevraagd en meegedacht. Op de vraag van VWS of ze nog eens een beroep mag doen op Daan, Bas en het bestuur van Timon om in een later stadium nog eens mee te kijken en denken bij de plannen die in ontwikkeling zijn, volgde vanzelfsprekend een volmondig ‘ja, graag zelfs’.

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail