Menu

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Onze missie

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Gedreven door overtuiging
Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Kern van onze zorg

Veilig thuis

Bij Veilig Thuis is onze zorg gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak.

kernconcept_veiligthuis

Weerbaar leven

Bij Weerbaar Leven is onze zorg gericht op de jongere die niet langer thuis (of in het netwerk) kan wonen. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals ontoereikende opvoedingsvaardigheden van ouders. Maar ook communicatie problemen in het gezin of ernstig probleemgedrag bij de jongere, zoals alcohol- of drugsmisbruik, schooluitval en criminaliteit of zwerfgedrag.

kernconcept_weerbaarleven_1

Zelfstandig verder

Bij Zelfstandig Verder is onze begeleiding gericht op thuisloze jongeren (‘zwerfjongeren’), waaronder jonge moeders. Zij staan er vaak alleen voor, kampen doorgaans met financiële problemen en problemen met school of werk. Ook gaat het hier om jongeren die door bijvoorbeeld depressies of angsten een sociaal teruggetrokken leven leiden.

kernconcept_zelfstandigverder_1

Samen sterk

Bij Samen Sterk is ons streven dat jongeren zich weer zelfstandig kunnen redden. Met eigen woonruimte en steun van vrijwilligers uit de wijk. In samenwerking met het onderwijs begeleiden we jongeren weer terug naar school, zodat ze met de juiste startkwalificaties naar werk kunnen doorstromen.

kernconcept_samensterk_1

Samenwerking

Zorg dichtbij Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. We zoeken samenwerking met ketenpartners zoals CJG’s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren we een dekkend en samenhangend aanbod.

Specialistische zorg voor jeugd Timon neemt deel in multidisciplinair overleg en biedt consultatie, screening en advies. We zijn een tweedelijnszorg organisatie voor jongeren, ouders en het onderwijs. Vanuit een netwerkorganisatie kan Timon een breed palet aan zorg voor jeugd betrekken, zoals specialistische jeugdzorg (0-23 jaar), jeugd LVB en jeugd GGZ. In specialistische zorgprogramma’s werken we samen met REC4 onderwijs, Justitie en Reclassering en Verslavingszorg.

Organisatie

Raad van Bestuur
Mevrouw J.J.A. Olij- Haak, voorzitter
De heer A. Vorstelman

Raad van Toezicht
Timon kent een raad van Toezicht model. De raad van Toezicht toetst het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt gevoerd en voert statutair toegekende taken uit.

ruim 0 professionals

In het kader van de leesbaarheid publiceren wij hier een verkort jaarverslag. De volledige jaarrekening van Timon is te vinden via JaarverantwoordingZorg.nl

Timon Centraal Bureau
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR Zeist

Tel. 030-694 00 70

KvK nummer: 411 80 521
IBAN: NL25 INGB 0002 5264 20
RSIN nummer: 006339086

Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail