Menu

Privacy

Privacy Verklaring Timon
Timon hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

De onderstaande tekst legt uit welke persoonsgegevens Timon verwerkt, met welk doel en wat uw rechten zijn. Lees daarom deze tekst goed door. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is van:
Timon
Laan van Vollenhove 3209
3706 AR Zeist
Tel: 030-6940070
KvK nummer: 41180521

De functionaris voor gegevensbescherming van Timon is mevrouw S. Grapendaal. Zij is te bereiken via: functionarisgegevensbescherming@timon.nl

1. Persoonsgegevens

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens die persoonlijke informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Naast persoonsgegevens bestaan er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit gaat bijvoorbeeld om uw levensovertuiging of gegevens rond uw gezondheid.

1.2 Welke persoonsgegevens verwerkt Timon?
Met verwerken bedoelen we alles wat we met persoonsgegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Binnen Timon verwerken we persoonsgegevens van cliënten (evt. ouders/wettelijk verantwoordelijken van minderjarige cliënten en pleegouders), vrijwilligers, sollicitanten en relaties. Deze verschillende doelgroepen worden dan ook genoemd in deze tekst.

Van cliënten en pleegouders verwerkt Timon de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: uw naam, achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer: We kunnen u vragen uzelf te identificeren om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk de persoon bent.
 • Persoonlijke gegevens: zoals of u getrouwd bent of kinderen heeft.
 • Gegevens ten behoeve van de financiering.
 • Bijzondere persoonsgegevens: over uw identiteit (geloof) en gezondheid.

Timon verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens, indien van toepassing:

 • Gegevens over uw identiteit (geloof);
 • gegevens over uw gezondheid (waaronder risicogegevens).

Van vrijwilligers verwerkt Timon de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: Uw naam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer: We kunnen u vragen uzelf te identificeren om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk de persoon bent.
 • Persoonlijke gegevens: zoals of u getrouwd bent of kinderen heeft
 • Gegevens over uw interesses en persoonlijkheid;
 • Bijzondere persoonsgegevens: over uw identiteit (geloof) en gezondheid.

Tijdens de periode van wonen worden de coachingsgesprekken in de groep en als vrijwilliger vastgelegd in een afgeschermde omgeving.

Van sollicitanten verwerkt Timon de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Bijzondere persoonsgegevens: identiteit (geloof); lidmaatschap van een beroepsregistratie.

Van relaties (donateurs, kerken, fondsen etc.):

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer.

1.3 Met welk doel verwerkt Timon persoonsgegevens?

We verwerken alleen die gegevens die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Dit doen we wanneer een wet ons verplicht de gegevens te verwerken of wanneer we hiervoor toestemming van u hebben gekregen. We gebruiken de gegevens vervolgens alleen voor het doel in kwestie en doen er verder niets anders mee. In het kort gaat het om de volgende doelen en gegevens:

Cliënten en pleegouders:

 • om goede begeleiding en/of behandeling te geven;
 • verstrekken van informatie;
 • uw veiligheid bewaken;
 • het verkrijgen van financiering (geld) voor de zorg die we u bieden.

Vrijwilligers:

 • om een passende coaching te kunnen geven;
 • om u informatie te kunnen verschaffen, communicatie.

Sollicitanten:

 • beoordelen en selecteren van geschiktheid voor betreffende vacature.

Relaties:

 • voor het onderhouden van contact en informeren over het werk van Stichting Timon bijvoorbeeld over acties, campagnes en projecten.

1.4 Met wie deelt Timon gegevens en waarom?

Binnen Timon hebben alleen die medewerkers toegang tot uw gegevens voor wie ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werk.

Cliënten:

Om u de best mogelijke zorg te kunnen verlenen, delen we bepaalde gegevens ook buiten Timon. Daarbij gaat het om de volgende instanties:

 • Raad van de Kinderbescherming of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel.
 • Veilig Thuis. Onze medewerkers handelen volgens de Wet verplichte meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling als zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden.
 • Gemeentes en wijkteams (voor de financiering en aanmelding van de zorg)
 • Verwijsindex
 • Politie en overheid bij strafbare feiten

2. Welke rechten heeft u?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacy rechten. Het gaat om de volgende rechten:

 • Het recht om in te zien: uw dossier bekijken;
 • Het recht om te wijzigen: uw gegevens aanpassen;
 • Het recht om vergeten te worden: uw gegevens wissen;
 • Het recht om gegevens over te dragen: dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken (bijvoorbeeld bij onjuistheden en onrechtmatigheden);
 • Het recht op informatie: het recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt;
 • Het recht om een toestemmingsverklaring in te kunnen trekken;
 • Het recht om een klacht in te dienen.

Mocht u gebruik willen maken van een van deze rechten, dan kunt u dit overleggen met uw hulpverlener.

3. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving. We nemen gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan is gewaarborgd.

4. Hoe lang bewaart Timon uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Cliënten:
Wij hanteren voor de cliëntgegevens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, tenzij u eerder verzoekt deze gegevens te vernietigen. Indien u een verzoek indient om uw gegevens te laten vernietigen en er nog niet gefactureerd is, zal uw dossier worden geanonimiseerd zodat u niet meer te herleiden bent.

Pleegouders:
De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 20 jaar, tenzij u eerder verzoekt deze gegevens te vernietigen. Uw gegevens worden dan geanonimiseerd zodat u niet meer te herleiden bent.

Vrijwilligers:

Uw gegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke digitale dossier. Als u uitstroomt als vrijwilliger, dan vernietigen we uw persoonlijke dossier na maximaal 6 maanden. Mocht u het blad ‘Timon Thuis’ blijvend willen ontvangen dan kunt u dit aangeven en dan worden uw adresgegevens bewaard. Wordt u toch geen vrijwilliger na een eerste kennismaking, dan worden de gegevens vernietigd, tenzij anders afgesproken.

Sollicitanten:
Indien kandidaten direct worden afgewezen worden de gegevens na vier weken verwijderd. Indien de gegevens worden opgenomen in een talentpool van Timon, dan worden deze gegevens maximaal een jaar bewaard. Wanneer Timon de gegevens langer wil bewaren, wordt er opnieuw om toestemming gevraagd.

Relaties
Uw gegevens worden opgeslagen in het adressensysteem van Timon. Deze gegevens kunt u altijd via steuntimon.nl wijzigen. Als u het blad ‘Timon Thuis’ of de informatie over informatieavond pleegzorg niet meer wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven. Natuurlijk gaan we met zorg en vertrouwelijk om met uw gegevens.

5. Datalekken

Timon zal er alles aan doen om persoonsgegevens te beschermen. Mochten er toch persoonsgegevens weglekken of onrechtmatig verwerkt zijn, dan wordt het datalek onderzocht door een interne commissie. Indien nodig wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies of vergelijkbare technieken die Timon gebruikt

Timon plaats cookies waardoor informatie over uw verblijf op de site gemeten wordt (dit wordt geanonimiseerd opgeslagen). We gebruiken deze gegevens om de effectiviteit van onze website te meten en te verbeteren. Meer lezen over de verschillende cookies? Zie onze cookieverklaring.

Deze privacyverklaring van Timon is voor het laatst aangepast op 28 maart 2019.

Direct zorg nodig?
bel gratis 0800 - 9008 Mail ons
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail