Menu

Eemland

Bent u op zoek naar bekwame, betrokken en snel inzetbare hulp voor kinderen, jongeren of gezinnen? Timon biedt al ruim 35 jaar een doorlopende zorglijn van specialistische jeugdhulp en begeleiding op basis van de Wmo/MO.

Advies en aanmelding/contact

Alle aanmeldingen voor jeugdhulp in deze regio verlopen via de gebiedsteams binnen de BSA Jeugdhulp, waar Timon onderdeel van is. Wilt u weten welk gebiedsteam verantwoordelijk is voor uw gemeente? Doe de postcodecheck op www.bsajeugdhulp.nl Als cliënten in het kader van keuzevrijheid vanuit een christelijke levensovertuiging bewust willen kiezen voor Timon dan kunnen ze daar om verzoeken bij het gebiedsteam. Voor consultatie kunt u nog steeds terecht bij onze regionale Instroomcoördinator.

Wij denken graag met u mee! Bent u verwijzer en wilt u een concrete casus bespreken of een jongere aanmelden voor een Wmo traject, dan kunt u rechtstreeks schakelen met uw regionale instroomcoördinator: Gerda Kik, via ICmidden@timon.nl of 06-11147654.

Jongeren, ouders en verwijzers kunnen voor algemene vragen en informatie over wachttijden terecht bij Timon Toegang. Via die route is het voor verwijzers ook mogelijk om een belafspraak in te plannen met de regionale instroomcoördinator. Timon Toegang: toegang@timon.nl of 0800-9008.

Maatwerk trajecten voor jongeren en hun gezin

De regionale instroomcoördinator bespreekt met u wat het best passende traject is, aansluitend bij de vraag van jongeren en/of ouders en gezinnen. Onze hulp is zo thuis als mogelijk. Met intensief ambulant waar het kan, pleegzorg waar nodig of als thuis wonen en pleegzorg echt niet lukt met kleinschalige woonvormen met in- of omwonende vrijwilligers die fungeren als goede buur. We werken toe naar volledige zelfredzaamheid onder meer met de volgende hulpsoorten en bewezen effectieve interventies:

  • Pleegzorg : voor kinderen/jongeren van 0-21 jaar.
  • Ambulante woonbegeleiding en begeleid wonen voor jongvolwassenen, alleenstaande jonge moeders, jonge vaders en gezinnen. op basis van een Jeugdhulp of WMO indicatie.
  • Onderwijs Zorg Centrum Odijk: voor jongens en meiden van 12 - 21 jaar met meervoudige problemen vaak resulterend in langdurig thuiszitten. Op het OZC volgt de jongere een aangepast programma, daarnaast is er ook gezinsbehandeling mogelijk. Het doel is dat jongeren weer uitstromen naar een passende onderwijs plek binnen regulier of speciaal onderwijs.

Crisis

Aanmeldingen voor crisiszorg lopen via het Crisis Coördinatiepunt van Veilig Thuis, te bereiken op
(030) 677 81 98 of crisisplaats@samen-veilig.nl.

  • Ambulante Spoedhulp (ASH): voor gezinnen waar sprake is van een crisis. ASH richt zich op het vergroten van de veiligheid in het gezin en daarmee het zo mogelijk voorkomen van een uithuisplaatsing. Daarnaast geeft ASH advies over passende vervolghulp.
  • Crisisopvang Zeist: dit is een tijdelijke opvang waar je als jongere samen met negen jongeren woont, die ook tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Je hebt je eigen slaapkamer. Je kunt maximaal vier weken bij de crisisopvang blijven.

Kleinschalig wonen met behandeling en/of begeleiding

Ambulante begeleiding Wmo

  • Ambulante begeleiding: jongvolwassenen vanaf 18 jaar of jonge moeders krijgen begeleiding in hun eigen thuissituatie. Ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden op diverse levensdomeinen, om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. Veelal is sprake van meervoudige problematiek, Daarnaast is vaak ook sprake van gezinsproblematiek in het gezin van herkomst.
  • Kleinschalig wonen met begeleiding: jongvolwassenen van 18 tot 23 (23+) jaar. De woongroepen bieden een beschermde omgeving met een netwerk van vrijwilligers. De begeleiding is competentiegericht, contextueel en community based. We bieden de zorg in veel situaties vanuit het perspectief van nazorg en doorlopende zorglijnen 18+. Bij uitstroom is er ambulante woonbegeleiding beschikbaar. We hebben een Woongroep in Amersfoort.

Over Timon

Timon is een bevlogen zorgorganisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 35 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23+ jaar en hun gezin. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers (netwerk) verweven in onze zorgvisie. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Meewerken aan onze hulpverlening in deze regio? Bekijk dan onze vacatures.

Algemene vraag? Belafspraak plannen met uw regiocoördinator?
Timon Centraal Bureau
Bezoekadres Postadres Centraal bureau: 030 - 694 00 70
Laan van Vollenhove 3209 Postbus 462
3706 AR Zeist 3700 AL Zeist
Copyright Timon 2022 Privacy Cookies Disclaimer Webmail